Lyhytterapeutit noudattavat alan eettistä ohjeistoa. Luottamuksellinen suhde ja asiakkaan kunnioittaminen ovat yhteistyön perusta. 

 

Lyhytterapeuttiyhdistys ry:n ammattieettiset säännöt

 

 


Ammattieettiset säännöt sääntelevät kaikkea lyhytterapeutin työtä


Lyhytterapeuttiyhdistyksen jäsen on psykososiaalisen palvelun tuottamisen ammattilainen. Lyhytterapia ei ole Valviran valvoma sosiaali- ja terveydenhuollon hoitomuoto eikä lyhytterapeutti-nimike ole suojattu ammattinimike.
Kehittämällä ja välittämällä psykososiaaliseen liittyvää tietoa ja soveltamalla sitä omassa työssään, lyhytterapeutti tukee ihmisten mielen hyvinvointia, elämänhallintaa, elämisen laatua ja ongelmien ratkaisukykyä. Lyhytterapeutti
käyttää asiantuntijuuttaan inhimillisen hyvän edistämiseen niin yksilötasolla kuin laajemminkin yhteiskunnallisesti.


Terapeutti ymmärtää asiakassuhteeseen liittyvän valta-asetelman eikä käytä sitä väärin. Lyhytterapeutti perustaa työskentelyn ihmisoikeuksien periaatteelle. Hän kunnioittaa ihmisen ainutkertaisuutta ja arvostaa jokaista yksilöä tasavertaisena toimijana. Terapeutti tukee moniarvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta
yhteiskunnassa sekä kunnioittaa uskonnon ja omantunnon vapautta. Lyhytterapeutilla on usko ihmisten omiin kykyihin ja voimavaroihin.
Lyhytterapeutti kunnioittaa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja arviota tilanteesta. Hän toimii työssään ennakkoluulottomasti ja edistää ihmisten tasa-arvoa.


Luottamuksellista ja asiakkaan parhaaksi


Lyhytterapeutin asiantuntijuus pohjautuu koulutukseen, tieteelliseen tietoon ja sen arviointiin. Terapiatyössään hän käyttää vain terapeuttisia menetelmiä, joilla on tukeva tieteellinen pohja ja jotka ovat toistettavissa.
Lyhytterapeutti on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään ammatillista osaamistaan. Hän tunnistaa vahvuutensa ja rajoituksensa sekä konsultoi tarvittaessa muita asiantuntijoita. Lyhytterapeutti osallistuu työnohjaukseen ja pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan. 
Lyhytterapeutti kantaa vastuun valinnoistaan ja työtavoistaan. Hän ottaa vastaan vain tehtäviä, joiden tavoitteet hän tuntee ja voi hyväksyä. Asiakas voi olla vakuuttunut siitä, että terapeutti tekee parhaansa hänen hyväkseen. Asiakas
on aina vastuussa omasta toiminnastaan ja hänellä on oikeus lopettaa lyhytterapia missä vaiheessa tahansa tehdyn sopimuksen puitteissa.


Lyhytterapeutti on vastuussa asiakassuhteen luottamuksellisuudesta ja on vaitiolovelvollinen. Turvallinen ja luottamuksellinen terapiasuhde on kaiken lähtökohta. Lyhytterapeutti kirjoittaa muistiinpanoihinsa vain terapian kannalta keskeiset asiat ja sitoutuu säilyttämään muistiinpanoja vähintään kahden lukon takana. Lyhytterapeutti säilyttää muistiinpanoja vain asiakassuhteen kannalta
perustellun ajan. Lyhytterapeutti soveltaa toiminnassaan aina tietosuojalakia ja on vastuussa tietoturvasta.