Lyhytterapia on ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden kentällä. Se sopii mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kriisiytynyt tai kroonistunut.

Mitä lyhytterapia on?

Lyhytterapia on matalan kynnyksen apua elämän haastaviin tilanteisiin – terapiaa ihan tavallisille ihmisille. Lyhytterapiassa asiakas pääsee keskustelemaan ajankohtaisista haasteistaan nopeastikin, eikä tulijalla tarvitse olla lääkärin lähetettä tai diagnoosia. 

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän pulmakohtia ja kriisejä: muun muassa jaksamisen ongelmia, ahdistuneisuutta, parisuhteen tai perheen ongelmia, työhön ja opiskeluun liittyviä paineita ja uupumusta, itsetunto-ongelmia tai vaikkapa yksinäisyyden tuomaa lastia. Asioita, jotka eivät välttämättä vaadi pitkää hoitosuhdetta, vaan ennemminkin rinnalla kulkijaa sekä näkökulmien ja mahdollisuuksien avaajaa. Keskustelua ja asioiden punnitsemista ammattilaisen kanssa. 

Lyhytterapia on myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden kentällä. Se sopii mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kriisiytynyt tai kroonistunut.

Lyhytterapiassa keskitytään pääasiassa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, menneisyyttä käsitellään vähemmän. 

Muutamakin käynti voi riittää

Lyhytterapiakäyntejä on 1–20 kertaa, asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakasta tuetaan itseymmärryksen kasvamisessa. Häntä autetaan löytämään omat kykynsä ja voimavaransa sekä hyödyntämään niitä parempaa tulevaisuutta rakentaessa. 

Joskus muutos tai mielen solmun aukeaminen voi tapahtua nopeastikin. Tutkitusti muutamakin lyhytterapiakerta voi riittää. 

Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa. Jos lyhytterapia ei ole asiakkaalle riittävä hoitomuoto, ohjaamme asiakkaan eteenpäin lääkärille tai psykoterapeutille. Lyhytterapeutit toimivat eettisten ohjeiden mukaan ja mielellään yhteistyössä kaikkien alan asiantuntijoiden kanssa. 

Lyhytterapiayhdistys ry:n jäsenet ovat alan oppilaitoksissa lyhytterapiakoulutuksen saaneita terapeutteja, joilla on vähintään 40 opintopisteen lyhytterapiaopinnot sisältäen psykoterapeuttiset valmiudet sekä lisäksi muu soveltuva pohjakoulutus tai sopiva työkokemus.

Luottamuksellinen suhde 

Kaikki tapaamisissa käsitellyt asiat ovat täysin luottamuksellisia. Lyhytterapeutin tekemät muistiinpanot tai harjoitukset säilytetään lukitussa paikassa, eivätkä ne ole ulkopuolisten saatavilla. Lyhytterapeutti ei  kirjaa muuta kuin välttämättömät muistiinpanot lyhytterapiasta sen keston ajan. 
Lyhytterapeutit eivät ylläpidä rekisteriä eivätkä kirjaa tietoja OmaKantaan. Lyhytterapia ei kuulu Kela-korvauksen piiriin. Kela-tuettua lyhytpsykoterapiaa tarjoavat vain psykoterapeutit. 

Lyhytkestoisuutensa ansiosta lyhytterapia on todettu asiakkaalle kustannustehokkaaksi terapiamuodoksi.

Lyhytterapeuttisia suuntauksia ovat muun muassa ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen lyhytterapia.

Helposti lähestyttävä ja oikea-aikainen terapia

Lyhytterapeutit tuovat mielenterveyden kenttään helposti lähestyttävän ja nopeallakin aikataululla saavutettavan ammattikunnan, jonka missio on osaltaan purkaa ruuhkautunutta mielenongelmien hoitoa. Tärkeintä meille lyhyt-terapeuteille on, että henkisestä kuormituksesta kärsivät ja arkisen elämän solmukohdissa kipuilevat ihmiset saavat keskusteluapua turvallisesti, luottamuksellisesti ja inhimillisessä ajassa. 

Suomessa tarvitaan uudenlaista, monikerroksisempaa terapiakenttää, jotta ihmiset saisivat oikea-aikaista apua - jo ennen kuin tilanne kriisiytyy. Se säästää inhimillistä kärsimystä ja on kansantaloudellisesti järkevää.