Yhdistyksen säännöt

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Lyhytterapeuttiyhdistys ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vahvistaa lyhytterapian asemaa yleisesti hyväksyttynä, vastuullisena ja asiantuntevana terapiamuotona ja edistää lyhytterapeuttien työskentelyä osaavina, verkottuvina, ammattitaitoaan kehitettävinä ammattikuntansa edustajina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mahdollistaa lyhytterapeuttien välistä vuorovaikutusta, tekee aloitteita, tekee julkisia kannanottoja, tekee yhteistyötä viranomaistahojen, terveydenhuollon, yritysten, oppi- ja koulutuslaitosten, terapiayhdistysten ja kolmannen sektorin kanssa. Yhdistys järjestää koulutuksia, luentoja, harjoittaa viestintää ja verkottumista, julkaisee tiedonantoja ja toimii tiedostuskanava jäsenilleen ja sidosryhmilleen. Yhdistys voi jakaa kunniakirjoja ja stipendejä.

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja ja muita vastaavia varainhankintakampanjoita. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3. JÄSENET JA KANNATUSJÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään lyhytterapeutit, joilla on lyhytterapiaopintoja vähintään 40 opintopistettä sisältäen psykoterapeuttiset valmiudet sekä lisäksi muu soveltuva pohjakoulutus tai sopiva työkokemus. 
Yhdistys voi ottaa kannatusjäseniksi henkilöitä erikseen määritellyllä jäsenmaksulla varainkeruutarkoituksessa. Yhdistys voi ottaa opiskelijajäseneksi ensimmäisessä (1) pykälässä mainittua koulusta hyväksytysti suorittavia opiskelijoita. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenyys astuu voimaan kulloinkin voimassa olevan jäsenmaksun suorituksesta. Saavutetut jäsenoikeudet turvataan.

4. JÄSENMAKSU
Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä, opiskelijajäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävästä jäsenmaksusta päättää vuosikokous, erikseen kullekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana.

5. JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua kahteen vuoteen. Jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, jos se katsoo jäsenen toimivan vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaperiaatteita tarkoitushakuisesti.

6. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme – kahdeksan (3-8) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsen voi toimi hallituksessa enintään viisi (5) perättäistä toimikautta. Yli 70-vuotta täyttänyt henkilö ei voi tulla valituksi hallitukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia tai vastuuhenkilöitä, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

8. TILIKAUSI JA TOIMINNAN TARKASTUS
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.7.–30.6., yhteensä kaksitoista (12) kuukautta. Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi voi olla enintään kahdeksantoista (18) kuukautta. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään yksi (1) viikko ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Yhdistyksen vuosikokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.

11. VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.
 6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa.
 9. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
 11. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.  YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Kun yhdistys päätetään purkaa, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.